Otvorené výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Program Digitálna Európa má otvorené viaceré výzvy na podávanie projektov. Aktuálne sú to tieto:

  1. Európska odolnosť, koordinácia a tréningové centrá v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Na výzvu je alokovaných 15 mil EUR s maximálnou výškou grantu na projekt 1- 4 mil EUR, určená je pre všetky organizácie EÚ, pokiaľ ide o druhý cieľ projekty môžu podávať tvorcovia a poskytovatelia služieb tréningových centier v oblasti KB. Uzávierka je 15. februára 2023 o 17:00 h.

  1. Budovanie kapacít bezpečnostných operačných centier (SOCs)

Na výzvu je alokovaných 72,5 mil EUR s maximálnou výškou grantu na projekt 1 – 10 mil EUR, projekty môžu podávať verejní a súkromní aktéri, ako aj konzorciá akéhokoľvek druhu. Uzávierka je 15. februára 2023 o 17:00 h.

  1. Zabezpečenie strategických digitálnych infraštruktúr a 5G technológií

Na výzvu je alokovaných 10 mil EUR s  maximálnou výškou grantu na projekt 1 – 3 mil EUR, výzva je určená  pre všetky subjekty najmä však pre národné orgány (ako sú regulátori elektronických komunikácií alebo orgány zodpovedné za bezpečnosť). Uzávierka je 15. februára 2023 o 17:00 h.

  1. Zavádzanie inovatívnych riešení kybernetickej bezpečnosti

Na výzvu je alokovaných 32 mil  EUR s maximálnou výškou grantu na projekt 1-5 mil EUR, zapojiť sa môžu najmä malé a stredné podniky, ale ani ostatní aktéri nie sú vylúčení. Uzávierka je 15. februára 2023 o 17:00 h.

  1. Podpora implementácie smernice NIS a národných stratégií kybernetickej bezpečnosti

Na výzvu je alokovaných 20 mil EUR s maximálnou výškou grantu na projekt 1-5 mil EUR, projekty sú určené pre príslušné orgány členských štátov, ktoré zohrávajú centrálnu úlohu pri implementácii smernice o NIS, CSIRTy vrátane sektorových tímov CSIRT, bezpečnostné operačné centrá (SOCy), poskytovatelia základných služieb (PZS), poskytovatelia digitálnych služieb, zainteresované strany v odvetví (vrátane centier pre zdieľanie informácií a analýzu – ISAC) a ďalší aktéri v rozsahu pôsobnosti smernice NIS. Vyžaduje sa konzorcium 3 partnerov. Uzávierka je 15. februára 2023 o 17:00 h.

  1. Testovacie a certifikačné kapacity

Na výzvu je alokovaných 5 mil MEUR, táto téma sa zameriava najmä na národné certifikačné orgány kybernetickej bezpečnosti, orgány posudzovania zhody, akreditačné orgány, univerzity a ďalšie relevantné zainteresované strany. Uzávierka je 15. februára 2023 o 17:00 h.

  1. Špecializované vzdelávacie programy v kľúčových kapacitných oblastiach

Na výzvu je alokovaných 56 mil EUR s  maximálnou výškou grantu na projekt do 10 mil EUR. Predpokladá sa vytvorenie konzorcia najmenej 6 žiadateľov (aspoň tri vzdelávacie inštitúcie, ktoré udeľujú titul, z troch rôznych oprávnených krajiny zúčastňujúce sa programu DIGITAL; aspoň dva SME; aspoň jedno výskumné centrum alebo centrum excelentnosti v jednej kľúčovej novej technológii). Uzávierka je 24. januára 2023 o 17.00 h.

Potrebujete poradiť?

V prípade potreby konzultácie nás môžete záujemcovia kontaktovať na adrese projektyEU@cybercompetence.sk alebo na +421 918 929 148.