Kaskádové financovanie

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti v roli Národného koordinačného centra kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „NCC-SK“) pripravuje vyhlásenie výzvy pre malé a stredné podniky na podporu rozvoja kyberbezpečnosti. Granty budú financované z programu Digitálna Európa a prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Oprávnení žiadatelia

Malé a stredné podniky (mikro podniky a živnostníci sú vylúčení)

Oprávnené projekty

Projekty zamerané na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s § 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z.

Minimálna a maximálna výška oprávnených výdavkov a grantu (bez DPH)

Typ prijímateľa Minimálna výška výdavkov a grantu Maximálna výška výdavkov a grantu
Celkové oprávnené
výdavky
Grant Celkové oprávnené
výdavky
Grant
Malý podnik 33 705,00 30 334,50 44 940,00 40 446,00
Stredný podnik 33 705,00 30 334,50 52 430,00 47 187,00

Grant je možné poskytnúť maximálne do výšky 90 % z celkových oprávnených výdavkov.

Indikatívna výška prostriedkov určených na výzvu

Celková indikatívna výška prostriedkov určených na výzvu predstavuje 1 869 900 EUR bez DPH. DPH nie je oprávneným nákladom.

Spôsob financovania

Prostriedky sa preplácajú formou refundácie. Grant bude vyplatený v jednej platbe a to na konci projektu, po odsúhlasení záverečnej správy.

Kritériá na vytvorenie poradia žiadostí o poskytnutie grantu

Na účely vytvorenia poradia žiadosti sa posudzuje žiadosť, pričom sa uplatňuje pravidlo „first come first served“. Po posúdení splnenia podmienok poskytnutia grantu, ktoré sa vykoná pred podpisom zmluvy o poskytnutí grantu, vykonávateľ zasiela oznámenie o splnení podmienok poskytnutia grantu a zasiela bezodkladne návrh Zmluvy o poskytnutí grantu tým žiadateľom, ktorých výška grantu je plne krytá výškou disponibilných finančných prostriedkov výzvy.

Právny základ

Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu rozvoja kyberbezpečnosti prostredníctvom národného koordinačného centra kybernetickej bezpečnosti DM – 21/2024.

V súlade s čl. 12 ods. 5 a 12 ods. 6 nariadenia č. 2021/694 o Digitálnej Európe platí, že účasť právnických osôb, ktoré nie sú pod kontrolou EÚ krajín, je na aktivitách v oblasti kybernetickej bezpečnosti vylúčená. To sa týka aj právnických osôb zriadených na území oprávnených krajín teda aj Slovenska, ale kontrolovaných tretími krajinami alebo právnickými osobami tretích krajín.

KCCKB bude uvedené overovať prostredníctvom zápisu v Registri partnerov verejného sektora. Z tohto dôvodu bude KCCKB požadovať zápis v Registri partnerov verejného sektora. Odporúčame preto vykonať tento zápis čím skôr.

Odporúčame