Komunita kybernetickej bezpečnosti

V Európskej únii sa vytvára spoločná európska komunita pre kompetencie v kybernetickej bezpečnosti, ktorej členmi sa môžu stať entity zo všetkých členských štátov. Právnym rámcom, ktorý určuje základné atribúty jej fungovania je nariadenie EP a Rady č. 2021/881. Subjekty so sídlom na Slovensku sa teda môžu stať súčasťou veľkej európskej komunity.

Národné koordinačné centrá majú v tomto procese úlohu „gatekeeperov“- hodnotia žiadosti o členstvo v počiatočnom štádiu a neskôr pri aktívnej organizácii a podpore spolupráce národných členov Komunity.

Komunitu kybernetickej bezpečnosti tvoria:

  • prevádzkovatelia základných služieb,
  • podniky poskytujúce výrobky a služby v kybernetickej bezpečnosti,
  • sektorové asociácie, školy a vzdelávacie inštitúcie,
  • akademické a neziskové výskumné subjekty a združenia,
  • verejné orgány,
  • organizácie, ktoré sa venujú prevádzke kybernetickej bezpečnosti a jej technickým otázkam.

Členmi Komunity sa môžu stať len právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike. Za členov Komunity môžu byť registrované iba subjekty usadené v členských štátoch EÚ. Členstvo v Komunite automaticky zahŕňa aj členstvo v príslušných pracovných skupinách. Členovia Komunity sa môžu zúčastňovať pracovných skupín a podieľať sa na ich činnosti.

Fyzické   osoby,   ktoré   konajú   ako   ad-hoc   experti v kybernetickej   bezpečnosti,   môžu   v   prípade   potreby   poskytovať   svoje odborné znalosti a podieľať sa na konkrétnych činnostiach NCC-SK, avšak nemôžu sa zaregistrovať ako členovia Komunity.